Lisans Dönemi Yabancı Dil Eğitimi Hakkında

Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Üniversitemizin Fakülte/ Yüksekokullarına girmeye hak kazanan ve Zorunlu Hazırlık Programı bulunmayan öğrenciler kayıtlar sırasında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini seçmek zorundadır. Bu dil öğrencinin daha önceki öğretim dönemlerinde eğitimini gördüğü yabancı dille aynı olabilir veya başka bir dil tercihi yapılabilir. Öğrenciler, Seviye Tespit sınavından aldığı puana göre uygun kurlara yerleştirilir ve dersler birbirini izleyen dört yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyılda alınan derslerin toplam sayısı fakültelerde 224 saat, yüksek okullarda ise 112 saattir. Her yarı yılda haftada en az 4 saat ders verilir. Bu dersler teorik ve uygulamalı olarak her dönem 4 kredidir. Dört dönem sonundaki kredi toplamı 16’dır. Bu derslerin kodları YD 101 (1.dönem), YD 102 (2.dönem), YD 201 (3.dönem) ve YD 202 (4.dönem) dir. Başarı notu 100 üzerinden 70’dir.

2547 sayılı yasanın 5/i maddesi gereğince okutulan YD101-102, YD201-202 kodlu Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden doğrudan muaf olmak isteyen öğrenciler, her akademik yıl başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girerek 70 ve üzeri not aldıkları takdirde veya Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10/6 maddesinde belirtilen ulusal veya uluslararası geçerliği olan sınavlardan bir belge getirdikleri takdirde yukarıda belirtilen Zorunlu Yabancı Dil derslerinden muaf olurlar.

Fakülte/Yüksekokullarda bir yabancı dilde ders açılması için o dili en az 10 öğrencinin seçmesi gerekir. Bu sayıya ulaşılamazsa, öğrenciler açılan diğer dil derslerini alabilirler, seçtiği dilin dersine fakültenin başka bir bölümünde girebilirler veya bu derse üniversitemizin başka bir fakültesinde devam edebilirler.

LİSANS DERSLERİ EĞİTİM PROGRAMI

Lisans Dersleri Programı

Yabancı dil derslerinde, öğrencilerin okuma, konuşma, dinleme, yazma becerilerini geliştirmek amacıyla çağdaş dil öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. Derslerde yapılan çalışmalarda bilgisayar, DVD oynatıcı, projeksiyon cihazı, ses sistemi, tepegöz   gibi görsel ve işitsel araçlardan yararlanılmaktadır. Derslerde öğrencilerin yabancı dilde bireysel ve grup sunumları yapmalarına ve   araştırma yapmaya yönlendirilerek dil bilgilerini geliştirmelerine önem verilmektedir.

Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya Seviye Tespit sınavından gerekli puanı alarak muaf olan öğrenciler Mesleki Yabancı Dil derslerini alabilirler. Mesleki Yabancı Dil dersleri her fakültenin veya yüksekokulun alanlarına göre düzenlenir. Mezun olan öğrencilerin mesleki kariyerlerinde, yabancı dil bilgisini kullanabilmeleri ve alanlarıyla ilgili yayınları takip edebilmeleri için gerekli dil eğitimi verilir.

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, fakülte/yüksekokul yönetimleri ve yabancı dil dersleri koordinatörleri ile gerekli koordinasyon sağlanarak eğitim-öğretim plan ve programları yapılmaktadır.

LİSANS DERSLERİ SINAV PROGRAMI

Lisans Dersleri Yabancı Dil Sınavları

Yabancı dil derslerinin sınav ve değerlendirilmesinde Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esasları uygulanır. Bütünleme sınavı yapılmaz. Her dönem en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Başarı notu 100 üzerinden 70’dir. Öğrenci YD 101 kodlu derste başarısız olsa bile YD 102 kodlu dersi alabilir, ancak her iki dersi başarmadan YD 201-202 kodlu dersleri alamaz. İki yıllık yüksekokullarda bu koşul aranmaz. YD 201-202 kodlu dersler başarılmadan Mesleki Yabancı Dil dersleri alınamaz.