KUR SİSTEMİ

Yüksekokulumuz’da bir eğitim-öğretim yılı, her biri 8 hafta süren Güz 1, Güz 2, Bahar 1 ve Bahar 2 olmak üzere dört çeyrek dönemden oluşmaktadır. Hazırlık programında L1 (Temel – Elementary), L2 (Orta altı – Pre-Intermediate), L3 (Orta – Intermediate) ve L4 (Orta üstü –Upper-Intermediate) seviyeleri bulunmaktadır. Eğitime L1 düzeyinde başlayan öğrencilerin sırasıyla L1, L2, L3, L4 düzeylerine devam etmeleri ve L4 hariç her bir kurun sonunda kur atlama sınavına girmeleri gerekmektedir. Sadece L4 kurunu başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanacaktır. Öğrencilerin kur atlama sınavlarına ve yeterlik sınavına girebilmeleri için, her bir kur içinde yapılan sınavlar ve değerlendirmeler sonucunda elde edilecek kur içi değerlendirme puanından en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Güz 1 ve Bahar 1 dönemlerinde L4 kuruna başlayan öğrenciler, başarılı olmaları halinde ikinci 8 haftalık dönemde İleri İngilizce ve Yeterlik Sınavı’na Hazırlık Programına dâhil olacaklardır. Güz 2 ve Bahar 2 dönemlerinde L4 kuruna başlayan öğrenciler için bu durum geçerli değildir. (Güz 2 de L4 alıp başarılı olamayan öğrenciler, Bahar 1’de L4R1, sonra yine başarısız olursa L4R2 olurlar. Başarılı olanlar da Bahar 2’de İleri İngilizce alabilir).

Buna göre, bir öğrenci okuduğu kurda başarılı olursa bir üst kura, başarısız olursa kur tekrarına, kur tekrarından başarılı olursa bir üst kura, kur tekrarından başarısız olursa online kur tekrarına devam edecektir. Yalnızca L4 kuru için online tekrar kuru yoktur. Tüm L4 tekrar kurları yüz yüze yapılır. Yeni yönetmeliğe göre hazırlık eğitim-öğretim süresinin azami 2 yıl olması nedeniyle, L1 düzeyinde öğrenime başlayan yeni kayıtlı bir öğrenci, hazırlık öğrenimini 2 yılda tamamlayabilmek için, yüz yüze veya online platformda olmak üzere toplamda en fazla 4 kez kur tekrarı yapabilecektir. Üniversiteye kayıt yaptırdıkları ilk yıl, Hazırlık Programında gerekli koşulları yerine getirerek Güz ve Bahar Yeterlik sınavına girme hakkı kazanan; ancak geçerli puanı alamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavına girerek geçerli puanı almaları durumunda Fakültelerine geçme hakkı kazanırlar. Geçerli puanı alamayan öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları durumunda, aldıkları puana göre yüz yüze kur eğitimine devam edebilirler. Öğrencilerin kurları, Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

Bir eğitim-öğretim yılı içinde; eğitim-öğretim yılı başında, Güz Dönemi sonunda ve Bahar Dönemi sonunda olmak üzere toplam üç kez yeterlik sınavı yapılır. Yeterlik sınavından, %30 İngilizce ile öğretim yapılan programlara kayıtlı öğrencilerin 100 tam puan üzerinden en az 60 puan, öğretim dili tamamen İngilizce olan programlara kayıtlı öğrencilerin ise 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen, ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavlarının sonuç belgelerinin bir dilekçe ile en geç Yeterlik sınavından önce Yabancı Diller Yüksekokuluna sunulması ve Yüksekokul Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanması gerekir. ÖSYM tarafından geçerliği olan yabancı dil sınav puanlarının geçerlik süresi, yapıldığı tarihten itibaren beş (5) yıl, uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınav puanlarının (TOEFL IBT dışında) geçerlik süresi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç (3) yıldır. TOEFL IBT puanlarının geçerlik süresi iki (2) yıldır. Sınav sonuçları Yüksekokul Kurulu tarafından yeterli bulunan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık programını başarıyla tamamlamış kabul edilir.

Yabancı dil Hazırlık Programının öğrenim süresi azami 2 yıldır. Bu süre içerisinde Yeterlik sınavlarında geçerli puanı alamayan ve/veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavlarından geçerli bir dil puanı belgesi getiremeyen öğrencilerin üniversitemiz ile ilişiği kesilir.

KUR İÇİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Her bir kur içinde yapılacak değerlendirmeler, içerikleri, puanları ve yüzdeleriyle aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Sınav

İçerik

Puanı

Yüzdesi

2 Ara Sınav

Dinleme anlama, okuma anlama,dil bilgisi, kelime bilgisi (İkinci sınavda dönem içinde okunan hikaye kitabı da içeriğe dahil edilecektir.)

50+50=100

60

Yazma Dosyası

Paragraf/kompozisyon (Kurlara göre değişiklik gösterecektir.)

100

20

Sınıf İçi Değerlendirme

Ödev yapma, ders materyallerini hazır bulundurma, derse aktif katılım

5

5

1 Sözlü Sınav

Haftalık programda belirtilen tüm konuşma aktiviteleri

20

15

Sınav

İçerik

Puanı

Kur atlama Puanı

Kur Atlama Sınavı

Okuma anlama, dinleme anlama, yazma becerisi, dil bilgisi, kelime bilgisi

Konuşma Becerisi

80

+

20

60

DÜZEY BELİRLEME

Eğitim-öğretim yılı başında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından üniversitemize yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilere Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı yapılır. Bu sınavdan, %30 İngilizce ile öğretim yapılan programlar için 100 tam puan üzerinden en az 60, öğretim dili tamamen İngilizce olan programlar için ise 100 tam puan üzerinden en az 70 alan öğrenciler  fakülte/yüksekokullarındaki programlarına devam edebilirler. Aldıkları not 2547 sayılı yasanın 5/i maddesi gereğince okutulan YDİ 101-YDİ 102, YDİ 201-YDİ 202 kodlu Yabancı Dil Derslerinin yerine işlenir. Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavından geçme puanının altında not alan öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıtları yapılır ve aldıkları puana göre ilgili kurlara yerleştirilirler.

Hazırlık programında; yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin kazandırıldığı dil öğretim programının yanı sıra, kullanılan görsel-işitsel materyaller ile öğrencilerin dilbilgisi ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini amaçlayan bir program uygulanmaktadır. Hazırlık programında, yabancı dil eğitim-öğretimi, zorunlu hazırlık sınıfı ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerine yapılır:

1) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Zorunlu hazırlık sınıfı programında olan fakülte / yüksekokul öğrencileri, eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavının Yeterlik Sınavı oturumundan geçerli notu alamadıkları takdirde Zorunlu Hazırlık Sınıfına devam ederler.

2) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Fakülte / Yüksekokulların birinci sınıfına kayıt yaptırmış olan öğrenciler, hazırlık programına kayıt yaptırmak istedikleri takdirde, belirlenen kontenjan dahilinde hazırlık programına dahil edilirler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfları için başvuru süresi ve koşullar yeni öğrenci kayıt programı ile birlikte öğrencilere duyurulur. Başvurular kayıt işlemleri esnasında yapılır. Fakülte ve yüksekokullar yapılan başvuruları kontenjan ve başarı sıralaması göz önünde bulundurularak değerlendirdikten sonra isteğe bağlı hazırlık okuyacakların listesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasında ilan edilir.

Zorunlu Hazırlık okuyacak öğrencilerin eğitim-öğretim yılı başında yapılacak Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’na girmeleri gerekmektedir. İsteğe Bağlı Hazırlık okuyacak öğrencilerin Yeterlik Sınavına (ilk oturum) girmelerine gerek yoktur, ancak Düzey Belirleme Sınavına (ikinci oturum) girmeleri düzeylerinin doğru belirlenebilmesi için önemlidir. Mazeretli ya da mazeretsiz sınava girmeyen öğrencilerin kurları Level 1 (L1) olarak belirlenecek ve bu öğrencilerin itiraz hakları bulunmayacaktır.

DERS KİTAPLARI

Ders kitapları, programımızın hedefleri doğrultusunda seçilen ek materyallerle ihtiyaç dâhilinde desteklenir. Öğrenciler, sınıfa orijinal kitaplarıyla gelmek zorundadır. Fotokopi kitaplar telif hakları kanununca yasaktır. Seviyelere göre kitap listeleri aşağıdaki gibidir:

Kuru ilk kez alacak gruplarda:

L1 – Pioneer (MM Publications) A1

L2 – Pioneer (MM Publications) A2

L3 – Pioneer (MM Publications) B1

L4 – Pioneer (MM Publications) B1+

Kur tekrarı alacak gruplarda:

L1R – Premium (Blackswan Publishing House) A1

L2R – Premium (Blackswan Publishing House) A2

L3R – Premium (Blackswan Publishing House) B1

L4R – Premium (Blackswan Publishing House) B2

Online platforma kur tekrarı alacak gruplarda:

Tüm kurlar için online birimimiz tarafından hazırlanan materyaller kullanılacaktır.

HAFTALIK DERS SAATLERİ VE DEVAMSIZLIK LİMİTLERİ

Tüm kurlarda haftalık ders saati 23’tür. Devamsızlık limiti ise her kur için en fazla 28 saattir.

SAATLER

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

9:30-10:15

1. ders

1. ders

1. ders

1. ders

1. ders

10:25–11:10

2. ders

2. ders

2. ders

2. ders

2. ders

11:20-12:05

3.ders

3. ders

3. ders

3. ders

3. ders

12:05-13:20

ÖĞLE ARASI

13:20-14:05

4. ders

4. ders

4. ders

4. ders

4. ders

14:15-15:00

5. ders

5. ders

5. ders

Sağlık Raporları ve Mazeret Sınavları

 • Öğrenciler, raporlu oldukları süreye ilişkin mazeret sınavı isteklerini, rapor bitiminden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne dilekçe vererek bildirirler; bu süre içinde başvurmayanlar, bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

 • Alınan raporların kabulü veya reddi, Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır; ancak tereddüt halinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerince değerlendirilebilir ya da Üniversite Yönetim Kurulu’nda değerlendirilir.

 • Alınan raporlar devamsızlıktan düşülmez.

 • Raporların geçerliliği, haklı ve geçerli mazeretler ile ilgili Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://oidb.ankara.edu.tr/ adresindeki http://oidb.ankara.edu.tr/files/2015/05/Haklı-ve-Geçerli-Mazeretler.pdf bağlantısını inceleyebilirsiniz.

 • Mazeret sınavlarının tarihleri ile ilgili duyuruları “duyuru panolarından” takip etmek öğrencilerin sorumluluğundadır. Mazeret sınavlarının telafisi yapılmaz.

 • Mazeret sınavları ile ilgili yönetmelik için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://oidb.ankara.edu.tr/ adresindeki http://oidb.ankara.edu.tr/files/2015/09/lisans-önlisans-yönetmelik1.pdf bağlantısının dikkatle incelenmesi önemlidir.

 • AMAÇ VE HEDEFLER

  L1 KURU (TEMEL DÜZEY) OKUMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler, kısa ve basit metinleri anlayabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • kısa ve basit açıklama ve yönlendirmeleri takip edebilir,

  • basit metinlerin ya da basit tanımların içeriğini anlayabilir,

  • ana fikri bulmak için bir metni tarayabilir,

  • detayları bulmak için bir metni tarayabilir,

  • basit düzeyde çıkarımlarda bulunabilir,

  • metnin bağlamına göre bilmedikleri basit düzeydeki kelimelerin anlamını çıkarabilir,

  • metinlerde kullanılan basit yapıları anlayabilir.

  L1 KURU (TEMEL DÜZEY) DİNLEME HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; kısa ve basit açıklamaları, yönlendirmeleri ve konuşmaları anlayabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • kısa ve basit soru ve yönergeleri anlayabilir,

  • günlük ihtiyaçlarla ilgili basit ve somut ifadeleri anlayabilir,

  • kısa ve basit monolog ve diyalogları takip edebilir,

  • konuşmacıların aralarındaki ilişkiyi ve nerede olduklarını anlayabilir,

  • kısa bir konuşmanın konusunu anlayabilir.

  L1 KURU (TEMEL DÜZEY) YAZMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; kelime bilgisi ve dil bilgisi yapılarını kullanarak kısa metinler yazabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • kendilerini, başka insanları, yerleri veya aktiviteleri tanımlayabilir,

  • güncel konularda kısa bir metin yazabilir,

  • kısa ve basit notlar ve mesajlar yazabilir,

  • paragrafın giriş, gelişme ve sonuç cümlelerini tanımlayabilir,

  • paragrafın giriş, gelişme ve sonuç cümlelerini yazabilir,

  • bir konunun nedenleriyle ilgili paragraf yazabilir,

  • bir konunun sonuçlarıyla ilgili paragraf yazabilir.

  L1 KURU (TEMEL DÜZEY) KONUŞMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; basit şekilde sorular sorup cevaplayabilir, konuşmayı başlatıp sonlandırabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • basit bir şekilde iletişim kurabilir,

  • bildikleri kelime ve kalıpları kullanarak kendilerini ve başkalarını anlatabilir,

  • çeşitli konular veya kişiler hakkında sorular sorup yanıt verebilir,

  • herhangi bir konuda bir konuşma başlatıp sonlandırabilirler.

  L2 KURU (ORTA ALTI DÜZEY) OKUMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; çeşitli konularda yazılmış basit metinleri anlayabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • ana fikri bulmak için bir metni tarayabilir,

  • detayları bulmak için bir metni tarayabilir,

  • basit düzeyde çıkarımlarda bulunabilirler,

  • metnin bağlamına göre bilmedikleri kelimelerin anlamını çıkarabilir,

  • metinlerde kullanılan yapıları anlayabilir,

  • basit düzeyde çıkarımlarda bulunabilirler.

  L2 KURU (ORTA ALTI DÜZEY) DİNLEME HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; güncel, günlük ya da ilgi alanlarıyla ilgili konularda yapılan net ya da yavaş konuşmaları anlayabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • Açık ve yavaş konuşmalarda belirli bilgileri takip edebilirler.

  • Bir konuşmadaki ana fikri anlayabilirler.

  • Güncel konular ya da kişisel ilgi alanlarıyla ilgili yapılan konuşmaları anlayabilirler.

  L2 KURU (ORTA ALTI DÜZEY) YAZMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; bilindik konular hakkında kendi görüşlerini belirterek kısa ve anlaşılır metinler yazabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • İki farklı yer, kişi veya konunun benzerlikleri ile ilgili paragraf yazabilir,

  • İki farklı yer, kişi veya konunun farklılıkları ile ilgili paragraf yazabilir,

  • Metinlerde, sık kullanılan bağlaçlar yardımıyla anlam bütünlüğü oluşturabilir,

  • Günlük ve bilindik konular hakkındaki fikirlerini anlam bütünlüğü içinde örnekler vererek açıklayabilirler.

  L2 KURU (ORTA ALTI DÜZEY) KONUŞMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; bilindik ve basit konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunabilir, önceden çalışarak basit ve kısa sunumlar yapabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • Çeşitli konularda soru sorup cevap verebilir,

  • Basit konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunabilir,

  • Basit tanımlamalar veya açıklamalar yapabilir,

  • Herhangi bir konuda bir konuşma başlatıp sonlandırabilir,

  • Basit ve kısa bir sunumu önceden çalışarak yapabilirler.

  L3 KURU (ORTA DÜZEY) OKUMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; çeşitli konularda yazılmış orta seviyedeki yazılı metinleri anlayabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • Yazılı metinlerdeki ana fikirleri bulabilir,

  • Yazılı metinleri kendisinden istenilen bilgiyi bulmak için hızlıca tarayabilir,

  • Yazılı metinlerde geçen kelimelerin anlamlarını metnin bütününden çıkarabilir,

  • Grafiksel bilgileri yorumlayabilir,

  • Metinlerin yapısal düzenini kavrayabilir,

  • Çıkarımlarda bulunabilirler.

  L3 KURU (ORTA DÜZEY) DİNLEME HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; güncel ve akademik konularla ilgili dinledikleri karşılıklı konuşma ve sunumları anlayabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • Güncel konular hakkında yapılan karşılıklı konuşma ve monologlarda geçen ana noktaları not alabilir,

  • Basit akademik konularla ilgili yapılan konuşmalardaki ana noktaları not alabilir,

  • Karşılıklı konuşmalarda geçen kişiler arasındaki ilişkileri ve konuşmaların nerede gerçekleştiğini anlayabilir,

  • Karşılıklı konuşmalarda kişilerin ne ima ettiklerini konuşmanın bütününden çıkarabilirler.

  L3 KURU (ORTA DÜZEY) YAZMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; verilen bir konuda kendi görüşlerini belirtecek bir kompozisyon yazabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • Verilen konuların ana hatlarını belirleyip, özet çıkarabilir,

  • Verilen konularla ilgili görüş bildirme amaçlı giriş, gelişme ve sonuç paragraflarından oluşan bir kompozisyon yazabilir,

  • Kısa yazılı metinleri farklı kelime ve dilbilgisi yapılarından yararlanarak yeniden ifade edebilirler.

  L3 KURU (ORTA DÜZEY) KONUŞMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; günlük yaşantılarıyla veya kendi ilgi alanlarıyla ilgili belli başlı konularda fikir belirtebilir, karşılıklı iletişim kurabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • Güncel konular hakkında fikirlerini belirtebilir,

  • Karşılıklı tartışmalarda söz alabilir ve görüşlerini savunabilir,

  • Belli bir konuda fikir belirten sunumlar yapabilir,

  • Belli bir konuda kendilerine sorulan soruları cevaplayabilir,

  • Kısa yazılı metinleri sözel biçimde özetleyebilirler.

  L4 KURU (ORTA-ÜSTÜ DÜZEY) OKUMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; çeşitli uzunluklarda ve çeşitli türlerde (betimleyici, tartışmacı vb.) yazılmış karmaşık metinleri anlayabilirler. Metnin içeriğindeki genel bilgiyi, ana fikirleri, detayları, yazarın görüş ve tutumunu anlayabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • uzun ve karmaşık metinlerde ana fikri hızlıca kavrayabilir,

  • metindeki detayları bulabilmek için hızlıca göz gezdirebilir,

  • yazarların tutum ve fikirlerini anlayabilir,

  • bilinmeyen kelimelerin anlamını metnin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak ipuçlarıyla tahmin edebilir,

  • grafiksel bilgiyi anlayabilir,

  • metinde ima edilmiş fikirleri bulabilmek için ipuçlarını kullanarak çıkarımlarda bulunabilirler.

  L4 KURU (ORTA-ÜSTÜ DÜZEY) DİNLEME HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; monologlar, görüşmeler, tartışmalar ve diyaloglar gibi karmaşık dinleme metinlerini anlayabilirler. Somut ve soyut konuları içeren metinlerdeki tutum ve görüşleri anlayabilirler. Akademik konulardaki konuşma ve dersleri dinleyebilir ve not alabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • somut ve soyut konular hakkındaki karşılıklı konuşma ve monologların konusunu takip edebilir,

  • karmaşık dinleme metinlerindeki tutum ve görüşleri anlayabilir,

  • dinleme esnasında stratejiler kullanarak not alabilir,

  • konuşma, tartışma veya derslerdeki bilgi ve detayları anlayabilir,

  • açıkça verilmemiş ancak ima edilmiş bilgilere ulaşmak için çıkarımlarda bulunabilirler.

  L4 KURU (ORTA-ÜSTÜ DÜZEY) YAZMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; farklı kaynaklardan bilgi ve fikirleri sentezleyerek çeşitli konular hakkında detaylı metinler yazabilirler. Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarından oluşan bütünleşik ve tutarlı bir kompozisyon yazabilirler. Hatalarının çoğunu düzeltebilir ve kendi çalışmalarını kontrol edebilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • verilen bir görüşü destekleyici ve/veya o görüş hakkında karşıt fikirler sunan,

  • çeşitli konularda neden ve/veya sonuç bildiren,

  • verilen bir konu hakkındaki kişisel görüşlerini ifade eden kompozisyonlar yazabilir.

  L4 KURU (ORTA-ÜSTÜ DÜZEY) KONUŞMA HEDEFLERİ

  Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; genel veya akademik konularda dili doğru ve etkin kullanarak akıcı bir şekilde iletişime geçebilirler. Aktif olarak diyaloglarda bulunarak, fikirlerini ifade edebilir veya öne sürülen düşüncelere katıldıklarını veya katılmadıklarını anlatabilirler.

  Hedefler: Öğrenciler;

  • kendi ilgi alanlarıyla ilgili veya aşina oldukları konular üzerinde yoğun ve etkili bilgi alışverişinde bulunabilirler,

  • kendi fikir ve görüşlerini kararlılıkla ifade edebilir ve önerilerde bulunabilirler,

  • birçok genel veya akademik konu üzerinde önemli noktaları vurgulayarak akıcı konuşmalar yapabilirler.

  İLERİ İNGİLİZCE VE YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK PROGRAMI HEDEFLERİ

  Bu program, öğrencilerin edindikleri dört temel dil becerisini geliştirmelerine katkıda bulunmayı ve aynı zamanda yeterlik sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefler.

  Program kapsamında öğrencilere, farklı alanlardan çeşitli yazılı / sözlü  metinler  sunulup, onların bu metinlerle ilgili not alma, özet çıkarma, verilen konuyla ilgili sunum yapma ve tartışma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler okudukları metinlerle ilgili görüşlerini bildiren kompozisyonlar yazacak ve ayrıca Yeterlik Sınavına hazırlık amaçlı çalışmalar yaparak soru örnekleri çözeceklerdir.